Ελληνικά » Τμήμα » Διάρθρωση και Λειτουργία

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣΕισαγωγή


Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, δηλ. οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του κατανέμονται σε 5 Τομείς. Επιπλέον, υπάρχουν Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που υπάγονται είτε απευθείας στο Τμήμα, είτε στους επιμέρους Τομείς του Τμήματος.


Διοίκηση


Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος (μονοπρόσωπο όργανο) και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (συλλογικό όργανο). Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και συμμετέχει στο Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τριάντα (30) μέλη ΔΕΠ που εκλέγονται από τους Τομείς ανάλογα με την αριθμητική δύναμη κάθε Τομέα σε μέλη ΔΕΠ και ανάλογα με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ σε κάθε βαθμίδα. Επίσης, στη Γ.Σ. συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος που εκλέγεται (μαζί με τον αναπληρωτή του) από τους ίδιους τους φοιτητές του Τμήματος, και ομοίως ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών ένας (1) εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π., ένας (1) εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι Διευθυντές Τομέων.
 


Τομείς

 
Στο Τμήμα Φυσικής υπάρχουν πέντε (5) Τομείς στους οποίους είναι κατανεμημένα τα μέλη ΔΕΠ.  Οι Τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
•    Τομέας Α : Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
•    Τομέας Β : Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
•    Τομέας Γ : Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής
•    Τομέας Δ : Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας.
•    Τομέας Ε : Τομέας Ηλεκτρονικής – Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνιών – Αυτοματισμού
Από αυτούς, οι τρεις πρώτοι τομείς δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από το 1983, ενώ οι δύο τελευταίοι δημιουργήθηκαν το 2007 μετά την κατάτμηση του μέχρι τότε τέταρτου τομέα, του Τομέα Φυσικής των Εφαρμογών.
Οι Τομείς έχουν την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των προπτυχιακών (αλλά και των μεταπτυχιακών) φοιτητών και, κατά κανόνα, στους Τομείς ανήκουν τα διάφορα μαθήματα τόσο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένα μαθήματα η διδασκαλία να γίνεται από μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε διαφορετικούς Τομείς. Επίσης, οι Τομείς έχουν την ευθύνη των μαθημάτων της αντίστοιχης κατεύθυνσης, δηλ. της επιστημονικής ενότητας μαθημάτων, που οφείλει να επιλέξει ο/η κάθε φοιτητής/τρια, για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών του/της, καθώς επίσης και των σχετικών μαθημάτων των αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα. Τέλος, στους Τομείς υπάγονται και τα θεσμοθετημένα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος, στα οποία ασκούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.  Τα εργαστήρια αυτά είναι τα παρακάτω:
•    Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Τομέας Α’)
•    Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (Τομέας Β’)
•    Εργαστήριο Αστρονομίας (Τομέας Γ’)
•    Εργαστήριο Αστροφυσικής (Τομέας Γ’)
•    Εργαστήριο Μετεωρολογίας (Τομέας Δ’)
•    Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (Τομέας Ε’)


Εργαστήρια


Εκτός από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω και ανήκουν στους Τομείς, υπάρχουν και θεσμοθετημένα Εργαστήρια με γενικότερο χαρακτήρα που υπάγονται απευθείας στο Τμήμα Φυσικής και είναι τα εξής:
1.    Εργαστήριο Φυσικής «Καίσαρ Αλεξόπουλος»  στο οποίο περιλαμβάνεται και το «Μηχανουργείο»
2.    Εργαστήριο Μηχανολογίας και Σχεδίου
3.    Εργαστήριο (Κέντρο) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
4.    Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο