Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής υπήρχαν ήδη πολύ προτού δημιουργηθεί η Σχολή Θετικών Επιστημών το 1982. Οι σπουδές αυτές είχαν είτε τη μορφή ελεύθερων σεμιναρίων και μαθημάτων που οδηγούσαν σε διδακτορικό δίπλωμα, είτε οργανωμένων θεσμοθετημένων μεταπτυχιακών σπουδών που έδιναν "Επαγγελματικό Ενδεικτικό" σε μία από τις περιοχές: "Μετεωρολογία", "Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία" και "Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός". Παράλληλα, συμμετείχε μαζί με τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Χημείας στη λειτουργία του Επαγγελματικού Ενδεικτικού “Ωκεανογραφίας” που ιδρύθηκε από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 1191/1980 και λειτουργούσε μέχρι το 1992-93. Επί σειρά ετών, ανέπτυσσε μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα τόσο στη Βασική όσο και την Εφαρμοσμένη Φυσική και αυτό οδήγησε δεκάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές στη λήψη “Διδακτορικού Διπλώματος στις Φυσικές Επιστήμες”.

Με Υπουργική απόφαση (Β7/164, ΦΕΚ 450, τεύχος Β’, 16/6/94) εγκρίθηκε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό αυτό νόμο το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύει Μοναδικό και Ενιαίο "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" που έχει ως σκοπό την παραγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 1994-95 το «Επαγγελματικό Ενδεικτικό στην Ηλεκτρονική και τη Ραδιοηλεκτρολογία» της παλιάς Φυσικομαθηματικής Σχολής (που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 17/ΦΕΚ 292, Τεύχος Α΄, 27.9.1946 , όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/ΦΕΚ 3, Τεύχος Α΄, 16.6.1989) μετονομάστηκε σε «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και τη Ραδιοηλεκτρολογία» και εγκρίθηκε η λειτουργία του ως Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 254, τεύχος Β΄, 8 Απριλίου 1994).

Στο ίδιο Διατμηματικό ΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής εντάχθηκε και το «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» της παλιάς Φυσικομαθηματικής Σχολής (που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 7/ ΦΕΚ 3, τεύχος Α΄, 12.1.1972, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 380/ ΦΕΚ 167, τεύχος Α΄, 16.6.1989), το οποίο και μετονομάστηκε σε «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» και αναπροσαρμόστηκε.

 Το τρίτο από τα προϋπάρχοντα Επαγγελματικά Ενδεικτικά, το «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας», το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 17/ΦΕΚ292, Τεύχος Α΄, 27.9.1946, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 964/ ΦΕΚ 243, τεύχος Α΄, 10.10.1980 και με την από 17.7.1989 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών ως προς το πρόγραμμα, μετονομάζεται σε «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Περιβάλλοντος», εντάχθηκε δε από το Ακαδημαϊκό Έτος 1994 – 95 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 450, Τεύχος Β΄, 16.6.1994.

Ακολούθως, τροποποιήσεις για το ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής έγιναν με την Υπουργική απόφαση (Β7/476, ΦΕΚ 989, τεύχος Β, 18/9/1998).

 Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για ενίσχυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2002 το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής που ουσιαστικά αντικατέστησε την υπουργική απόφαση Β7/164/1-6-94 (ΦΕΚ 450 Τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Β7/204/22-4-96 (ΦΕΚ 305 Τεύχος Β'), Β7/328/14-6-98 (ΦΕΚ 512 Τεύχος Β'), Β7/517/3-9-98 (ΦΕΚ 989 Τεύχος Β') και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1153/98 (Τεύχος Β')/98.

 Από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Τμήμα Φυσικής λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 159877/Β7 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2748/14-10-2014, Τεύχος Β’).