Ελληνικά » Τμήμα

Το Τμήμα

Το προσωπικό του Τμήματος Φυσικής, δηλαδή το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), και τα μέλη του Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού, είναι κατανεμημένο σε πέντε Τομείς που λειτουργούν στο Τμήμα Φυσικής από το 1983.

Οι Τομείς αυτοί είναι:

Α. Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Β. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

Γ. Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Δ. Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

Ε. Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων